Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Misja i wizja szkoły Program wychowawczo-profilaktyczny Regulamin wycieczek Regulamin Rady Pedagogicznej Kalendarz imprez szkolnych Rada Rodziców Regulamin Biblioteki Szkolnej Regulamin świetlicy szkolnej Regulamin Rady Rodziców Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkolny zestaw programów nauczania Regulamin zachowania się uczniów na przerwach Regulamin przyznawania stypendium Procedury bezpieczeństwa uczniów w ZPO Dobrowoda Rozliczenie godzin pracy

Dokumenty szkolne

Regulamin zachowania się uczniów na przerwach

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW W CZASIE PRZERW

1. Uczniowie podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących. 

2. Nie wolno otwierać okien na korytarzach, biegać po schodach i korytarzach. 

3. Uczniowie przebywają na piętrze, na którym odbywają się ich zajęcia. 

4. Na dźwięk dzwonka uczniowie ustawiają się przed salą lekcyjną. 

5.W czasie przerw uczniom nie wolno przebywać w klasie bez zgody nauczyciela dyżurującego. 

6.Zabronione są zabawy, które mogą stanowić zagrożenia dla życia lub zdrowia. 

7. Nie wolno wychodzić poza teren szkoły.

8. W toaletach i na korytarzach należy zachować czystość.

9. Puste opakowania należy wyrzucać do kosza.

10. W toaletach nie można załatwiać żadnych spraw poza kwestiami higieny
       i potrzebami fizjologicznymi.

11. Za złamanie regulaminu grożą kary przewidziane w Statucie Szkoły
i odnośnych procedurach.

        Przewodnicząca                                                        Przewodnicząca                            

Samorządu Uczniowskiego                                             Rady Pedagogicznej

   ……………………..                                                   …………………….                          

 

 

Dobrowoda’2020

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie
    Dobrowoda 26
    28 -100 Busko Zdrój
  • Tel i fax: 413781525

Galeria zdjęć