• Regulamin świetlicy szkolnej

    • Regulamin_Swietlicy_szkolnej.doc

     KARTA_ZAPISU_DZIECKA_DO_SWIETLICY_SPD.doc

      REGULAMIN

     ŚWIETLICY SZKOLNEJ

     w Zespole Placówek Oświatowych w Dobrowodzie

     1. Świetlica Szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:30

     2. Uczestnikami zajęć szkolnych są dzieci w wieku od 7 do 13 lat (ze szczególnym uwzględnieniem uczniów dojeżdżających oraz dzieci z rodzin patologicznych).

     3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie pisemnej zgody rodziców.

     4. Na świetlicy przebywają uczniowie na podstawie pisemnej zgody rodziców.

     5. Świetlicą kieruje dyrektor szkoły.

     6. Opiekun lub wychowawca świetlicy jest odpowiedzialny za planowanie, koordynację i realizację całokształtu zadań, celów i prac świetlicy szkolnej.

     7. Opiekun świetlicy pod względem administracyjno-służbowym podlega dyrektorowi zespołu.

     8. Do wychowawcy świetlicy należy podejmowanie ostatecznych decyzji związanych z całokształtem wewnętrznej pracy świetlicy.

     9. Wychowawca świetlicy ponosi całkowitą odpowiedzialność za sprzęt i wyposażenie świetlicy.

     10. Praca zespołu opiekunów, pedagogów i instruktorów ma na celu kompensację niedostatków wychowania, będących wynikiem dysfunkcji i patologii rodziny, takich jak:

     a) zaburzenia w życiu emocjonalnym, rozwoju intelektualnym, etyczno-moralnym i społecznym dziecka,

     b) niepowodzenia szkolne,

     c) niedostosowanie społeczne,

     d) konflikty z prawem,

     e) trudności we współżyciu ze środowiskiem rówieśniczym.

     11. Kadra dydaktyczno-wychowawcza, opiekuńcza i instruktorska ma za zadanie zapewnić wychowankom:

     a) opiekę przed i po zajęciach szkolnych,

     b) pomoc w odrabianiu lekcji,

     c) bezpłatne uczestnictwo we wszystkich zajęciach odbywających się na świetlicy.

     12. Pracownicy świetlicy mają obowiązek bezpośredniego uczestnictwa w wybranych zajęciach świetlicowych oraz inspirować i wspierać zainteresowania swoich podopiecznych.

     13. Do strategicznych zadań zespołu pracowników należy promowanie zdrowego stylu życia przez:

     a) organizowanie wycieczek i biwaków,

     b) wprowadzanie do planu zajęć podstawowych zasad higieny życia codziennego.

     14. Podopieczni w pełni świadomie godzą się na przestrzeganie ustaleń zawartych w wewnętrznym regulaminie świetlicy.

     a) przed wejściem na świetlicę należy korzystać z szatni,

     b) po wejściu na świetlicę wpisujemy się na listę obecności,

     c) na świetlicy dzieci zachowują się grzecznie.

     15. Każde dziecko ma prawo do posiadania i wyrażania własnego zdania niezależnie od tego co sądzą o tym inni.

     16. Wychowawca, opiekun ma obowiązek wysłuchania swojego podopiecznego, jeżeli dziecko ma jakiś problem.

     17. Uczestnicy zajęć świetlicy mają obowiązek:

     a) okazywać szacunek wychowawcom, koleżankom, kolegom,

     b) dbać o ład, estetykę i czystość pomieszczeń świetlicowych,

     c) zapobiegać wszelkim formom niszczenia, dewastacji.

     18. Wychowawcy, pracownicy etatowi świetlicy, mają obowiązek pomagania w odrabianiu prac domowych słabszym uczniom, którzy nie mogą liczyć na tę pomoc.

     KARTA  ZAPISU  DZIECKA  DO  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ

      

     IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA.......................................................................................................................

     KLASA...............................................................................................................................

     DATA I MIEJSCE URODZENIA.......................................................................................

     ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA..............................................................................

     ADRES ZAMIESZKANIA RODZICÓW...............................................................................

     IMIĘ , NAZWISKO I TELEFON MATKI ................................................................................

     MIEJSCE PRACY MATKI........................................................................................................

     IMIĘ , NAZWISKO I TELEFON OJCA.................................................................................

     MIEJSCE PRACY OJCA.........................................................................................................

     UWAGI O DZIECKU (choroby, wada wzroku, wada słuchu itp.)...............................................

     .......................................................................................................................................................

     POWÓD OBJĘCIA DZIECKA OPIEKĄ W ŚWIETLICY..........................................................

     …................................................................................................................................................

     OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA:

      

     RODZICE ..............................................................................................................................

     (IMIĘ I NAZWISKO)

      

     INNE OSOBY: (IMIĘ I NAZWISKO, STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA, NR DOW. OSOB., TEL.)

     1) .......................................................................................................................................................

     2) ......................................................................................................................................................

     3) .......................................................................................................................................................

     4) .......................................................................................................................................................

     5) .......................................................................................................................................................

      

                                  

     OŚWIADCZENIE

      (niepotrzebne skreślić)

      

     Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na samodzielne wyjście ze świetlicy mojego  dziecka

     ….....................................................................................................................................................

     samodzielnie o godzinie.................. /   po kontakcie telefonicznym z nauczycielem świetlicy

      

     .....................................................................................

                  DATA I PODPIS RODZICÓW (OPIEKUNÓW)