• RODO

    • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

     W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

     1. Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie szanuje prawo użytkowników do ochrony prywatności oraz danych osobowych. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek w niektórych sytuacjach konieczne do realizacji celu przetwarzania.

     2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie z siedzibą w Dobrowodzie, Dobrowoda 26.

     3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie , a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panią Katarzyną Irla-Sztefko na adres e-mail iod@umig.busko.pl

     4. Administrator danych osobowych – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody (jeśli dotyczy).

     5. RODO to nowe zasady ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego „Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych”. Dzięki nowym przepisom wszyscy mamy większą kontrolę nad swoimi danymi i lepszą ich ochronę. Warto znać swoje prawa i zasady, na podstawie których różne podmioty i instytucje - w tym my - mogą przetwarzać dane osobowe. RODO przyznaje Państwu następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

     - prawo dostępu do danych osobowych,

     - prawo do sprostowania danych osobowych,

     - prawo do usunięcia danych osobowych,

     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

     - prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

     - prawo do przenoszenia danych,

     - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

     - prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

     Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16-21 RODO.

     6. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione!