• Administrator i Inspektor danych osobowych

    • INFORMACJA DOTYCZĄCA  ADMINISTRATORA  DANYCH

     Administratorem  danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Długosza w Dobrowodzie reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą w Dobrowodzie 26,  adres e-mail: spdobrowoda@oswiata.busko.pl , Tel 413781525

      

     INFORMACJA O INSPEKTORZE OCHRONY DANYCH

     Inspektor Ochrony Danych – Katarzyna Irla-Sztefko

     e-mail: iod@umig.busko.pl,  tel. 41 3705260

     Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora Ochrony Danych:

     Art. 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia
     27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1
     z 4 maja 2016);

     Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).