Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Misja i wizja szkoły Program wychowawczo-profilaktyczny Program antydyskryminacyjny Regulamin wycieczek Regulamin Rady Pedagogicznej Kalendarz imprez szkolnych Rada Rodziców Dyżury nauczycieli Dyżury nauczycieli w dni wolne od zajęć Regulamin Biblioteki Szkolnej Regulamin świetlicy szkolnej Regulamin Rady Rodziców Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkolny zestaw programów nauczania Regulamin zachowania się uczniów na przerwach Regulamin przyznawania stypendium Procedury bezpieczeństwa uczniów w ZPO Dobrowoda Rozliczenie godzin pracy

Dokumenty szkolne

Program antydyskryminacyjny

Program_antydyskryminacyjny.docx

PROGRAM ANTYDYSKRYMINACYJNY REALIZOWANY W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DOBROWODZIE

„Nikt nie może być dyskryminowany
w życiu politycznym, społecznym
lub gospodarczym
z jakiejkolwiek przyczyny”

Konstytucja RP, art.32.2

Cel programu:

 • Promocja wiedzy na temat przyczyn i przejawów dyskryminacji;
 • Budowanie świadomości i kształtowanie postawy świadomej wszelkich przejawów dyskryminacji;
 • Szerzenie idei tolerancji, równości i szacunku;
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami;
 • Wzmocnienie postaw obywatelskich i odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko aktom dyskryminacji i przemocy.

Zadania:

 • Integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych  (nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników szkoły) oraz współpracujących ze środowiskiem szkolnym instytucji i organizacji w działających w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji;
 • Koordynowanie działań w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji w ramach realizowanego w szkole Programu Wychowawczego i Profilaktycznego;
 • Wdrażanie problematyki antydyskryminacyjnej do działań edukacyjnych szkoły.

Sposoby realizacji:

 • Szkolenie rady pedagogicznej,
 • Pogadanki z wychowawcami,
 • Pedagogizacja rodziców,
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie przeciwdziałania przejawom dyskryminacji,
 • Nagłośnienie na godzinach wychowawczych, lekcjach, spotkaniach
  z przedstawicielami instytucji i organizacji  problematyki przeciwdziałania dyskryminacji;
 • Organizowanie konkursów, zawodów sportowych imprez szkolnych zajęć pozalekcyjnych wykonywanie gazetek i plakatów, wykonanie gazetki i plakatów promujących zasady równości i tolerancji,
 • Odejmowanie sprawnej interwencji wobec sprawców dyskryminacji,
 • Pomoc osobom dyskryminowanym,
 • Udział szkoły w organizowanych kampaniach społecznych,
 • Wykorzystanie na zajęciach edukacyjnych różnorodnych metod, form pracy oraz środków dydaktycznych wspierających przeciwdziałanie przejawom dyskryminacji np. przedstawienie teatralne, odgrywanie ról, poznawanie zawodów, gry i zabawy społeczno-terapeutyczne integracyjne, dyskusja, poszukiwanie wzorców osobowych , popularyzowanie zapisów Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka metodami metaplanu, poprzez Internet, filmy edukacyjne, karty pracy itp.

Ewaluacja:

Realizacja działań z programu przyczyni się do :

 • Pogłębiania wiedzy i podniesienia świadomości uczniów, nauczycieli, rodziców
  na istotne znaczenie problemu przeciwdziałania przejawom dyskryminacji występującej we współczesnym świecie;
 • Wzmocnienie postaw obywatelskich i cywilnych całej społeczności szkolnej
  w występowaniu i reagowaniu przeciwko atakom dyskryminacji i przemocy;
 • Zintegrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych oraz instytucji i organizacji
  w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji;
 • Sprawcy dyskryminacji zdają sobie sprawę , że nie są bezkarni;
 • Ofiary dyskryminacji nie czują się pozostawione same ze swoimi problemami, udzielona im jest pomoc pedagogiczna;
 • Szkoła uczestniczy w kampaniach społecznych;
 • Zasady równości, szacunku i tolerancji obowiązują podczas zajęć edukacyjnych,
  na organizowanych konkursach, zawodach sportowych , imprezach szkolnych.

Program wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

   Uchwalono dnia                                                            

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie
  Dobrowoda 26
  28 -100 Busko Zdrój
 • Tel i fax: 413781525

Galeria zdjęć