• Deklaracja dostępności

     • Deklaracja dostępności

       informuje, że jej serwis internetowy budowany jest w oparciu o generator, udostępniany przez Librus, na serwerze edupage.org.  Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zpodobrowoda.edupage.org/ zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

     Data publikacji strony internetowej: 2010r.

     Data ostatniej dużej aktualizacji: wrzesień 2019r.

     STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

     Strona internetowa naszej Szkoły jest prawie zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848).  z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

      • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
      • niektóre linki nie są wystarczająco opisane.
      • pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i narzucają schemat dokumentów, pliki w wersji PDF, lub w postaci graficznej bez możliwości konwersji / dostosowania formatu.
      • niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach.

     DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

     Deklarację  sporządzono dnia  25.02.2021r.

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników ZPO w Dobrowodzie.  Na stronie internetowej https://zpodobrowoda.edupage.org/  można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, można także w sposób płynny powiększać/pomniejszać interfejs. Serwis można także przeglądać na urządzeniach mobilnych. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

     INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

     Staramy się zapewnić dostępność naszej strony, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić stronę szkoły prosimy o kontakt pod adresem: sekretariat szkoły: email: dobrowoda@oswiata.busko.pl, telefon: 41 3781525, kontakt korespondencyjny: Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie, Dobrowoda 26, 28-100 Busko-Zdrój, Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez przekonwertowanie dokumentu na inny dogodny format, opisanie zawartości filmu, odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, ZPO w Dobrowodzie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

     INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

     Serwis naszej placówki został zaprojektowany w sposób umożliwiający dostępność dla jak najszerszej grupy odbiorców (w tym dla osób niepełnosprawnych), niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

     Zgodność ze standardami

     Strona wykorzystuje następujące rozwiązania:

      • HTML5
      • WCAG 2.0 (AA)
      • CSS
      • Wyświetlania stron dopasowanych do ekranów smartfonów i tabletów

     Kompatybilność

     Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

     Wygląd i nawigacja

     W sekcji nagłówka znajdują się narzędzia pozwalające na dobranie dogodnego kontrastu, zmianę rozmiaru tekstu: oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności (1.4.4 AA) oraz zmianę koloru elementów strony przez użytkownika (1.4.3 AA) i wskazanie języka strony w atrybucie „ang” i jego zmianę w zależności od wybranego na stronie języka (3.1.1 A). Aby szybko znaleźć najważniejsze treści, użytkownicy mogą skorzystać z głównego menu, mapy strony lub wbudowanej wyszukiwarki. Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione. Ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę. Szkoła nie zapewnia na stronie internetowej informacji o zakresie jej działalności w postaci nagrania pliku video w języku migowym.

     DOSTĘPNOŚC ARCHITEKTONICZNA

     Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie, Dobrowoda 26, 28-100 Busko-Zdrój.

      • Do budynku szkoły prowadzą trzy główne wejścia, z czego jedno dostosowane jest dla osób ze szczególnymi potrzebami i znajduje się od strony zachodniej (od strony boiska), nie prowadzą do niego schody.
      • Nad wejściem  nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo oraz dotykowo osoby głuche, niewidome i słabowidzące.
      • W budynku nie ma wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych.
      • Szkoła zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji.
      • Na terenie parkingu szkolnego nie ma miejsc dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, można zaparkować na parkingu dostępnym dla pracowników szkoły.
      • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
      • Przed wejściem do budynku jest dzwonek, którym można w razie potrzeby pomocy przywołać pracownika szkoły.
      • W budynku na każdym poziomie (parter, 1, 2 piętro) znajduje się korytarz. Budynek posiada 1 windę, którą można poruszać się z parteru na 1 piętro.
      • W budynku  szkoły, korytarze,   schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym.
      • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
      • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
      • Szkoła nie posiada zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, systemów FM, systemów na podczerwień oraz Bluetooth.
      • Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane za pomocą piktogramów.
      • Szerokość korytarzy szkolnych jest dostosowana do przejazdu wózków inwalidzkich.
      • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W przypadku zebrań z Rodzicami jest możliwość zatrudnienia tłumacza z zewnątrz.
      • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
      • W gabinecie Dyrektora szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący wejścia główne, teren wokół szkoły oraz korytarze.
  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie
   • dobrowoda@oswiata.busko.pl; m.szkola57@gmail.com
   • Tel: 41 378 15 25
   • Dobrowoda 26 28 -100 Busko Zdrój 28-100 Dobrowoda Poland
   • mgr Renata Bugdalska
  • Logowanie