• Egzamin ósmoklasistów- wytyczne MEiN, CKE, GIS

     • Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021r. egzaminów ósmoklasisty(E8):

      Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

      1.1.Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu –bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

      1.2.Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

      1.3 Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

      1.4.Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

      1.8.Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmiennych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.17.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

      1.10.Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

      1.11.Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

      Sekcja 2. Środki bezpieczeństwa osobistego

      2.1.Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos(maseczką jedno-lub wielorazową).

      2.2.Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).

      2.3.Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

      1)podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

      2)wychodzi do toalety

      4)kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

      2.5.Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego iinnych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali)

      Sekcja 3. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

      3.4.W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia oraz po skorzystaniu z tego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • “Znajdziesz mnie w bibliotece”–Tydzień Bibliotek 2021

     •         Co roku w dniach 8-15 maja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

             Nasza szkolna biblioteka również obchodziła to święto.10 maja został ogłoszony konkurs plastyczny pod hasłem: „Zilustruj wiersze J. Brzechwy” dla przedszkolaków i dzieci kl.I-III.11 maja zorganizowaliśmy czytanie na trawie. Korzystając z pięknej pogody czytaliśmy wiersze J. Brzechwy, J. Tuwima i innych polskich poetów. Następnie bawiliśmy się  chustą animacyjną.12 maja dzieci przebrały się za ulubione postacie z bajek i zorganizowaliśmy Dzień Postaci Bajkowych. Pięknie reprezentowali się min. Kopciuszek z wilkiem, Czerwony Kapturek, Pipi, Pinokio, Batman, Królewna Śnieżka, Strażak i Policjant. Najwięcej braw otrzymał Minionek. Wszyscy otrzymali pamiątkowe zakładki do książek.W piątek zakończyliśmy podsumowaniem konkursu plastycznego i rozdaniem nagród. Wszystkim uczestnikom obchodów Tygodnia Bibliotek serdecznie dziękujemy.

                                                                                                                     Marta Skowrońska

     • XVI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o sławnych Polakach pt. o Sławnych Polakach pt. ,,Szukamy autorytetów”

     •         Konkurs o sławnych Polakach stał się tradycją Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach. Tegoroczna edycja odbyła się 23.04.2021r., a ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, miała formę  elektroniczną. W konkursie brało udział 17 uczniów klas V - VII z 6 szkół podstawowych.

              Uczestnicy połączyli się z prowadzącymi poprzez aplikację Teams i w ciągu 30 minut pisali test dotyczący życia i działalności 12 sławnych Polaków: Mikołaja Kopernika, Jana Kochanowskiego, Józefa Wybickiego, Tadeusza Kościuszki, Jana Matejki, Fryderyka Chopina, Marii Skłodowskiej – Curie, Henryka Sienkiewicza, Józefa Piłsudskiego, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, świętego Jana Pawła II.

      Test składał się z czterech części.

      I część – rozpoznanie imion i nazwisk sławnych Polaków na podstawie portretów.

      II część – podanie wieku, w którym żyła podana postaci.

      III część – pytania dotyczące życia i działalności w/w postaci.

      IV część – rozpoznanie postaci na podstawie fragmentu charakterystyki.

      Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów z klasy VI. Wszyscy byli świetnie przygotowani i wykazali się ogromną wiedzą, zajmując czołowie miejsca.

      I miejsce

      Mateusz Matusik

      Bartosz Górak

      III miejsce

      Natalia Kuc

               Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Gratulujemy!

       

     • "Skąd się biorą produkty ekologiczne?"

     •           „Skąd się biorą produkty ekologiczne” to ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dniach 12.04-06.05.2021r w Zerówce odbyły się zajęcia z programu edukacyjnego pt. ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne”. Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat.

      Główne założenie programu:

      • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,

      • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,

      • propagowanie zdrowego stylu życia,

       • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach

      • higieniczno-zdrowotnych.

             Podczas zajęć dzieci poznały wiele produktów ekologicznych oraz znaczek ,,Eko” jaki znajduje się na opakowaniu tych produktów. Obejrzały film pt. SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE? uważnie śledząc proces ich powstawania. Dzieci wspólnie utworzyły PIRAMIDĘ ZDROWEGO ŻYWIENIA I STYLU ŻYCIA oraz analizowały jej zawartość.Z dużym zaangażowaniem wykonały pracę plastyczną „Znaczek żywności ekologicznej”. Dzieci stworzyły dzienniczek aktywności, w którym rysowały jakie aktywności podejmowały w celu utrzymania dobrego stanu zdrowia. Na zakończenie zajęć dzieci nadawały sobie nowe ,,Eko imiona” .Wszystkie dzieci biorące udział w zajęciach otrzymały przygotowaną publikację.

                                                                                                             M.Skowrońska

     • Konkurs graficzny - "Majowe Święta Narodowe"

     • W ostatnim tygodniu kwietnia ogłoszony został konkurs informatyczny na temat "Polskie Święta Narodowe w maju". Celem konkursu było wykonanie przez uczniów klasy IV-VII kolażu graficznego w Pancie lub Gimpie o polskich świętach narodowych obchodzonych w maju, budzenie szacunku dla symboli narodowych.

      Bardzo ciekawe prace wykonali:

      - Ala Ozdoba-kl.IV

      -Andzelika Adamczyk - kl.V

      - Julia Gwóźdź, Bartosz Górak - kl.VI

      - Kamil Burchan, Dawid Dulik - kl. VII

      Uczestnicy konkursu otrzymali szóstki z informatyki oraz punkty z zachowania.

                                                              Gratulacje. .

                                                                                                              Bożena Krupa 

   • Kontakty

    • Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie
    • dobrowoda@oswiata.busko.pl; m.szkola57@gmail.com
    • Tel: 41 378 15 25
    • Dobrowoda 26 28 -100 Busko Zdrój 28-100 Dobrowoda Poland
    • mgr Renata Bugdalska
   • Logowanie