Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.
 • Egzamin ósmoklasistów- wytyczne MEiN, CKE, GIS

  Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021r. egzaminów ósmoklasisty(E8):

  Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

  1.1.Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu –bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

  1.2.Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

  1.3 Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

  1.4.Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

  1.8.Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmiennych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.17.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

  1.10.Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

  1.11.Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

  Sekcja 2. Środki bezpieczeństwa osobistego

  2.1.Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos(maseczką jedno-lub wielorazową).

  2.2.Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).

  2.3.Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  1)podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

  2)wychodzi do toalety

  4)kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

  2.5.Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego iinnych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali)

  Sekcja 3. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

  3.4.W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia oraz po skorzystaniu z tego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • “Znajdziesz mnie w bibliotece”–Tydzień Bibliotek 2021

          Co roku w dniach 8-15 maja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

         Nasza szkolna biblioteka również obchodziła to święto.10 maja został ogłoszony konkurs plastyczny pod hasłem: „Zilustruj wiersze J. Brzechwy” dla przedszkolaków i dzieci kl.I-III.11 maja zorganizowaliśmy czytanie na trawie. Korzystając z pięknej pogody czytaliśmy wiersze J. Brzechwy, J. Tuwima i innych polskich poetów. Następnie bawiliśmy się  chustą animacyjną.12 maja dzieci przebrały się za ulubione postacie z bajek i zorganizowaliśmy Dzień Postaci Bajkowych. Pięknie reprezentowali się min. Kopciuszek z wilkiem, Czerwony Kapturek, Pipi, Pinokio, Batman, Królewna Śnieżka, Strażak i Policjant. Najwięcej braw otrzymał Minionek. Wszyscy otrzymali pamiątkowe zakładki do książek.W piątek zakończyliśmy podsumowaniem konkursu plastycznego i rozdaniem nagród. Wszystkim uczestnikom obchodów Tygodnia Bibliotek serdecznie dziękujemy.

                                                                                                                 Marta Skowrońska

 • XVI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o sławnych Polakach pt. o Sławnych Polakach pt. ,,Szukamy autorytetów”

          Konkurs o sławnych Polakach stał się tradycją Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach. Tegoroczna edycja odbyła się 23.04.2021r., a ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, miała formę  elektroniczną. W konkursie brało udział 17 uczniów klas V - VII z 6 szkół podstawowych.

          Uczestnicy połączyli się z prowadzącymi poprzez aplikację Teams i w ciągu 30 minut pisali test dotyczący życia i działalności 12 sławnych Polaków: Mikołaja Kopernika, Jana Kochanowskiego, Józefa Wybickiego, Tadeusza Kościuszki, Jana Matejki, Fryderyka Chopina, Marii Skłodowskiej – Curie, Henryka Sienkiewicza, Józefa Piłsudskiego, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, świętego Jana Pawła II.

  Test składał się z czterech części.

  I część – rozpoznanie imion i nazwisk sławnych Polaków na podstawie portretów.

  II część – podanie wieku, w którym żyła podana postaci.

  III część – pytania dotyczące życia i działalności w/w postaci.

  IV część – rozpoznanie postaci na podstawie fragmentu charakterystyki.

  Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów z klasy VI. Wszyscy byli świetnie przygotowani i wykazali się ogromną wiedzą, zajmując czołowie miejsca.

  I miejsce

  Mateusz Matusik

  Bartosz Górak

  III miejsce

  Natalia Kuc

           Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Gratulujemy!

   

 • "Skąd się biorą produkty ekologiczne?"

            „Skąd się biorą produkty ekologiczne” to ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dniach 12.04-06.05.2021r w Zerówce odbyły się zajęcia z programu edukacyjnego pt. ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne”. Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat.

  Główne założenie programu:

  • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,

  • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,

  • propagowanie zdrowego stylu życia,

   • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach

  • higieniczno-zdrowotnych.

         Podczas zajęć dzieci poznały wiele produktów ekologicznych oraz znaczek ,,Eko” jaki znajduje się na opakowaniu tych produktów. Obejrzały film pt. SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE? uważnie śledząc proces ich powstawania. Dzieci wspólnie utworzyły PIRAMIDĘ ZDROWEGO ŻYWIENIA I STYLU ŻYCIA oraz analizowały jej zawartość.Z dużym zaangażowaniem wykonały pracę plastyczną „Znaczek żywności ekologicznej”. Dzieci stworzyły dzienniczek aktywności, w którym rysowały jakie aktywności podejmowały w celu utrzymania dobrego stanu zdrowia. Na zakończenie zajęć dzieci nadawały sobie nowe ,,Eko imiona” .Wszystkie dzieci biorące udział w zajęciach otrzymały przygotowaną publikację.

                                                                                                         M.Skowrońska

 • Konkurs graficzny - "Majowe Święta Narodowe"

  W ostatnim tygodniu kwietnia ogłoszony został konkurs informatyczny na temat "Polskie Święta Narodowe w maju". Celem konkursu było wykonanie przez uczniów klasy IV-VII kolażu graficznego w Pancie lub Gimpie o polskich świętach narodowych obchodzonych w maju, budzenie szacunku dla symboli narodowych.

  Bardzo ciekawe prace wykonali:

  - Ala Ozdoba-kl.IV

  -Andzelika Adamczyk - kl.V

  - Julia Gwóźdź, Bartosz Górak - kl.VI

  - Kamil Burchan, Dawid Dulik - kl. VII

  Uczestnicy konkursu otrzymali szóstki z informatyki oraz punkty z zachowania.

                                                          Gratulacje. .

                                                                                                          Bożena Krupa 

 • Dzień Ziemi 2021

  Pierwszy raz Dzień Ziemi został zorganizowany 22 kwietnia 1970 r. w Stanach Zjednoczonych. Wzięło w nim udział ponad 20 mln ludzi. W Polsce obchody Dnia Ziemi zostały zapoczątkowane w 1990 r. Obecnie na świecie Święto Ziemi obchodzone jest w ponad 190 krajach.

  Tegorocznym motywem przewodnim Dnia Ziemi było hasło: „Przywróć naszą Ziemię”.

  W tym dniu na lekcjach przyrody i biologii uczniowie obejrzeli prezentacje multimedialne o tym jak dbać o naszą planetę i co może zrobić człowiek aby ją ratować. Były też quizy i zagadki ekologiczne.

  Ze względu na Covid-19akcja „Sprzątanie Ziemi” przyjęła inną formę niż w latach ubiegłych. Dzieci same zdecydowały co chcą zrobić dla dobra Ziemi. Sadziły drzewka, kwiaty. Sprzątały podwórka, ogródki oraz najbliższe otoczenie. Pokazywały jak segregować śmieci, jak wykorzystać wodę deszczową itp.  Robiły też ciekawe przedmioty z surowców wtórnych. Każde działanie zostało sfotografowane i powstała wspaniała fotorelacja.

  Koordynator akcji: Anita Skotnicka

 • Nauczanie w klasach I-III - harmonogram zajęć

  Szanowni Rodzice

  W związku z wejściem w życie rozporządzenia dotyczącego  ustalenia harmonogramu zajęć w taki sposób, aby zajęcia w szkole miało nie więcej niż 50 % uczniów klas I-III oraz co najmniej 50 % – uczniów pracowało zdalnie, informuję, że:

  - w tygodniu od 26-30.04.br. zajęcia w szkole będą dla klasy I i II.

  - w tygodniu od 04-07.05. br. zajęcia w szkole będą dla klasy III.

  O dalszych decyzjach będę informowała na bieżąco.

  Z poważaniem

  B.Guzińska

 • Patron Irlandii - wyniki konkursu

  Patronem Irlandii jest św. Patryk. Święto Patryka odbywa się w marcu. Z tym dniem związany jest również Lepreachaun, irlandzki skrzat, który według legendy ukrył garnek ze złotem na końcu tęczy. Uczniowie  naszej szkoły dowiedzieli się o tradycjach i poznali słownictwo związane z dniem Patryka. Odbył się również konkurs plastyczny z tej okazji.

  Konkurs klasy I-III

  I miejsce: Julia Kuta, Hubert Górak

  II miejsce: Amelia Gwóźdź, Mateusz Kałuża

  III miejsce: Daniel Nizioł, Wiktoria Pechcińska

   

  Przedszkole i oddział przedszkolny:

  I miejsce: Filip Nowocień, Bartosz  Świątek

  II miejsce: Wiktor Wilk, Ksawery Lipiec

  III miejsce: Jan Nowocień, Jan Domagała,

  Zwycięzcom konkursu gratulujemy! Nagrody zostaną rozdane po powrocie do szkoły.

  Wiśniewska Urszula

 • Oferta pracy na stanowisko nauczyciela doradztwa zawodowego

  Warunki oferty pracy na wolne stanowisko dla nauczyciela doradztwa zawodowego są w poniższym pliku:

  1) ogloszenie_o_naborze_na_stanowisko_pracy_nauczyciela-_daoradztwa_zawodowego_.pdf

 • Listy kandydatów do zerówki i przedszkola na 2021/22

  W poniższych plikach znajduje się lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego "0" i publicznego przedszkola w roku szkolnym 2021/2022:

  1) Lista_kandydat_-w_zakwalifikowanych_do_Oddzia_eu_Przedszkolnego_w_ZPO_Dobrowoda_na_rok_szlony_20.pdf

  2) Lista_kandydat_-w_zakwalifikowanych_do_Publicznego_Przedszkola_na_rok_szkolny_2021_22.pdf

  Dokumenty do pobrania dotyczące: "Potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola", "Oświadczenia zapisu dziecka do przedszkola" oraz "Oświadczenia odbioru dziecka z przedszkola"  znajdują się w poniższym pliku:

  potwierdzenie_woli_zapisu_dziecka_do_przedszkola.pdf​​​​​​​  

 • INFORMACJA DLA ÓSMOKLASISTÓW

  Na stronie internetowej Powiatu Buskiego zostały zamieszczone Komunikaty Starosty Buskiego w sprawie rekrutacji kandydatów do szkół ogólnodostępnych oraz szkół specjalnych na rok szkolny 2021/2022.

  https://www.powiat.busko.pl/pl/

 • "Matematyka jest wszędzie" - zajęcia na kółku matematycznym

  ORIGAMI- JAPOŃSKA SZTUKA SKŁADANIA PAPIERU

   Origami powstało w VI w. n. e. w Chinach, mimo to nie Chiny lecz Japonia jest uznawana za kolebkę sztuki składania papieru. W Japonii origami pojawiło się już w VII w. za sprawą mnichów, którzy wraz z umiejętnością produkcji papieru zaszczepili u Japończyków zamiłowanie do jego składania.Najbardziej popularne na świecie jest tradycyjne origami, w którym wykorzystuje się papier w formie kwadratu. Jednak nowoczesne origami uwzględnia także formę prostokąta, trójkąta równobocznego i koła. 

    Zajęcia z wykorzystaniem tej sztuki rozwijają: myślenie twórcze, konstrukcyjne,wyobraźnię przestrzenną, sytuacyjną, ułatwiają zapamiętywanie, uczą prostoty, estetyki, dokładności i dyscypliny.Origami wymaga od dziecka precyzji składania, wymaga wielkiej koncentracji - poszczególne czynności muszą być wykonane ściśle według określonej kolejności. Jest tu, więc miejsce na naukę logicznego myślenia. Posiada ona szeroki walor uspokajający, rozbudza zainteresowania oraz chęć nowych poszukiwań.

  Wiedząc o tym postanowiłam przybliżyć uczniom wiedzę na jej temat i zaprezentować przykłady matematycznego origami.  Na zajęciach koła matematycznego dzieci poznały historię origami. Obejrzeliśmy filmiki, jak wykonać nietypowe, matematyczne sześciany „ zaplątane sześciany” i origami modułowe- kwiat kusudamy.

  „Magiczne origami”, nie było tak łatwe jak się wydawało, ale uczniowie wytrwale dążyli do celu. Postarali się i wykonali przepiękne prace.

  Anita Skotnicka

 • Życzenia Wielkanocne

 • Konkurs na "Najładniejszy Stroik Wielkanocny"

  29 marca odbył się konkurs na Najładniejszy Stroik Wielkanocny. 

  Celem konkursu było propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt , rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów, powrót do tradycji wykonywania stroików wielkanocnych, rozwijanie wrażliwości estetycznej. Poprzez wykonywanie stroików umożliwiamy dzieciom przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV- VII. Uczniowie wykonywali stroiki o dowolnej wielkości i dowolnym kształcie, wykorzystując dowolną technikę. W konkursie wzięło udział 10  osób. Jury przyznało następujące miejsca:

  I miejsce

  Julia Gwóźdź

  Adrian Kuta

  Dawid Dulik

  II miejsce

  Maja Misztal

  Daniel Dulik

  Szymon Lechowski

  III miejsce

  Hubert Górak

  Wyróżnienia

  Joanna Milewska

  Julia Kubala

  Bartosz Górak

  Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękuję za udział.  Nagrody będą rozdane w późniejszym terminie. Gratuluję pomysłu i zachęcam innych uczniów do udziału  w szkolnych konkursach. . Niech te cudne stroiki upiększają wasze rodzinne stoły Wielkanocne.

   Życzę Wesołego Alleluja!

   Joanna Zych

 • Świąteczne ćwiczenia logopedyczne

  Dzień dobry, w  związku  z zawieszeniem zajęć  nie  możemy spotykać się na zajęciach      w szkole. Zachęcam Was do zabaw i ćwiczeń logopedycznych o tematyce świątecznej. Zawierają one materiały do ćwiczenia narządów artykulacyjnych: języka, warg, policzków, ćwiczenia słuchowe, pamięciowe, oddechowe.

  1.  Posłuchajcie  lub przeczytajcie  wierszyk:

  „Pisanki”  H.Szayerowa

  Zniosła mi kura jajek sześć. Pytam więc kury: - Czy mogę zjeść?

  - Ko… ko… ko… - zaprzecza kura.

  - Ani sadzonych, ani na twardo.

   I jajecznicy – nie! I na miękko – nie!

  Nie dam! Choćbym miała pęknąć!

  Więc pytam grzecznie kury: - Czy mogę utrzeć te jaja na kogel - mogel?

  Spojrzała na mnie jak na osła… i zagdakała, wielce wyniosła,

  że jaja… na pisanki zniosła!

  - czy pamiętacie, co wkładamy  do  wielkanocnego  koszyczka?   Pomogą  Wam w tym zagadki, odgadnijcie je:

  1. Kura je zniosła, mama przyniosła,

  Ugotowała i dzieciom dała,

  Dzieci je ładnie pomalowały

  I do koszyczka poukładały.       (jajka- pisanki)

   

  2. Cukrowe są obok pisanek,

  Prawdziwe – rogate

  Wiodą stado na górską polanę.             (baranki)

   

  3. Kawał mięsa długi,

  Tata ją zajada, bo ją bardzo lubi.     (kiełbasa)

   

  4. Jest mąka, jajko i margaryna,

  Co z tego upieczemy? Na „B” się zaczyna?   (babka)

   

  5. Wydobywa się ją z ziemi, a kupuje w sklepie,

  Gdy jej dodasz do potrawy, to smakuje lepiej.   (sól)

   

  6. Szare  futro, długie uszy, ogonek nieduży,

  Gdy się w krzakach coś poruszy, zmyka, ąż się kurzy!   (zając)

   

  7. Upleciony ze słomy, z wikliny,

  Chętnie nosi owoce, jarzyny.   (koszyk)

  - jest jeszcze jeden, wesoły zwyczaj wielkanocny; posłuchajcie lub przeczytajcie wierszyk:

  "Śmigus dyngus" M. Terlikowska

   

  Wie o tym i Tomek i Ewa,
  że w śmigus się wszystkich oblewa.
  Ale czy trzeba Pawełka
  oblewać z pełnego kubełka?
  Wystarczy małym kubeczkiem
  dla żartu, dla śmiechu, troszeczkę.
  Bo gdy wiatr chmurkę przywieje
  i wszystkich was deszczem  poleje?

   

  1. Posłuchajcie /przeczytajcie  i  ćwiczcie buzie  z panem  Języczkiem:

  Zbliża  się  Wielkanoc. Pan  Języczek  postanowił  dokładnie  posprzątać  swoje  mieszkanie. Najpierw  pomalował  ściany  [ „myjemy”  językiem policzki – wewnątrz  buzi], potem  odkurzył  sufit [sięgamy  czubkiem  języka  do  podniebienia  przy  otwartej  buzi], a następnie  wyszorował  podłogę [myjemy  dół  buzi]. Zobaczył, że okna są  zbrudzone, więc zabrał  się  do pracy  [okna to  nasze  zęby – myjemy   językiem  dolne i  górne  ząbki, buzia  otwarta, broda  nieruchoma]. Uprał  również  firanki [ kręcimy językiem  w  wprawo, w  lewo – jak  w   pralce], a potem  je  zawiesił  na  karniszu  [ buzia  otwarta – dotykamy  czubkiem  języka  każdego  zęba  u  góry  i na dole]. Domek  lśnił  czystością, Języczek  postanowił  zrobić  coś  pysznego  do  jedzenia. Wyjął  głęboką  miskę  [robimy z języka  miseczkę- podciągamy  do  góry  boki  i  czubek  języka].  Wsypał  mąkę  i  cukier  [robimy  rurkę  z  języka], rozbił  kilka  jajek  [uderzamy  czubkiem  języka  w  podniebienie], dodał  masło  i  wszystko  razem  zmiksował  [naśladujemy  mikser – żżżz....]. Następnie  wyłożył  na  szeroką  blachę  [pokazujemy  szeroki  język]  i  włożył  do  piekarnika. W piekarniku  ciasto  rośnie  [pompujemy  policzki- zatrzymujemy  przez chwilę, wypuszczamy ustami]. Języczek polewa  ciasto  polewą  czekoladową [szeroki  język  przesuwamy  po  podniebieniu]  i  posypuje  kolorowymi  cukierkami [robimy  czubkiem  języka  dużo   „kropek”  na  podniebieniu].  Ciasto  jest  bardzo  pyszne  [oblizujemy  się  dookoła  buzi].

  Czas  malować  jaja. Języczek  wyjmuje  je  z gorącej  wody [dmuchamy  mocno  na  „jajka”  w  ręce] i maluje  na  nich  różne  wzorki  [„malujemy jajko”  na  podniebieniu, „dekorujemy” – „malując”  czubkiem  języka  kropki, kółka, paski, kratkę;  buzia  otwarta, broda  nieruchoma]. Jest  bardzo  zadowolony [uśmiechamy  się  szeroko z  widocznymi  zębami / bez  widocznych  zębów], ale  też  bardzo  zmęczony [„masujemy’  język  zębami]. Jeszcze świąteczne  życzenia  [  przesyłamy  całusy]  i  wszystko  gotowe!

  Wesołych  Świąt!

   

  1. Ćwiczenia pamięciowe: powtórzcie, co kojarzy nam się ze Świętami Wielkanocnymi(powtarzamy ciąg słów, za każdym razem dodajemy jedno słowo)

   

  Baranek – zajączek – pisanka

  Baranek – zajączek – pisanka ­­­­- kiełbasa

  Baranek – zajączek – pisanka – kiełbasa  - babka

  Baranek – zajączek – pisanka – kiełbasa – babka – sól

  Baranek – zajączek – pisanka – kiełbasa – babka – sól – chrzan

  Baranek – zajączek – pisanka – kiełbasa – babka – sól –chrzan – koszyczek

  Baranek – zajączek – pisanka – kiełbasa – babka – sól –chrzan – koszyczek - święta

   

  1. Posłuchaj/przeczytaj  rymowankę, naucz  się  jej  na  pamięć:

  „My  jesteśmy  pisaneczki -  tra la la, tra la la

  Mamy  barwne  sukieneczki – tra la  la, tra la la

  Malowany  boczek, brzuszek - tra la  la, tra la la

  Tu  motylek, tam  kwiatuszek -  tra la  la, tra la la”

  -  dla  dzieci  ćwiczących  R, L  

  „My  jesteśmy  pisaneczki -  hop  sa sa, hop  sa sa

  Mamy  barwne  sukieneczki – hop  sa sa, hop  sa sa

  Malowany  boczek, brzuszek –hop  sa sa, hop  sa sa

  Tu  motylek, tam  kwiatuszek -  hop  sa sa, hop  sa sa”

    - dla  dzieci  ćwiczących  S 

  „My  jesteśmy  pisaneczki -  szu szu  sza,  szu szu  sza

  Mamy  barwne  sukieneczki – szu szu  sza,  szu szu  sza

  Malowany  boczek, brzuszek - szu szu  sza,  szu szu  sza

  Tu  motylek, tam  kwiatuszek -  szu szu  sza,  szu szu  sza”

   - dla dzieci  ćwiczących  SZ

  1. Udekoruj  pisankę – ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia mięśnia ust

   – wytnij  z kolorowego  papieru  kilka  kolorowych  kółek   i   nanieś  je  na  jajko za  pomocą  słomki, potem  zdmuchnij  i  udekoruj  jeszcze raz. Na  koniec  pokoloruj  jajko i  przyklej  kolorowe  kółka.

  Mówi zając do baranka-
  jaka piękna ta pisanka,
  wtem z jajeczka wyszła kurka,

  nastroszyła swoje piórka,
  teraz biega, głośno krzyczy,
  że Wesołych Świąt Wam życzy!

   

  Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkiej Nocy  dla wszystkich dzieci i ich Rodzin życzy  logopeda  Anna  Musiał

 • "Robimy Palmy Wielkanocne" - warsztaty w zerówce

  24 marca b.r. w Zerówce odbyły się warsztaty plastyczne na temat „Robimy palmy wielkanocne”. Warsztaty były przygotowywane już dużo wcześniej. Rodzice przedszkolaków gromadzili potrzebne materiały przyrodnicze a więc: wierzbowe bazie, trzcinę, , borowinki, gałązki bukszpanu i inne. Na warsztaty zostały zaproszone: pani dyrektor Barbara Guzińska , pani Renata Bugdalska oraz pani  Katarzyna Obcowska. Zajęcia były bardzo ciekawe. Każdy miał  do wykonania swoją palmę. Panie pomagały dzieciom w dekoracji palm. Wszyscy uczestnicy warsztatów byli bardzo zadowoleni. Cieszę się, że w tak miłym gronie udało nam się wykonać piękne palmy.

  Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za serdeczną, miłą atmosferę, która wprowadziła nas wszystkich w przedświąteczny nastrój.

  Marta Skowrońska

 • Konkurs na "Najładniejszą Palmę Wielkanocną"

  W naszej szkole 18 marca odbył się konkurs na: „ Najładniejszą Palmę Wielkanocną”. W konkursie wzięło udział 30 uczniów z klas I-VIII. Wszystkie zgłoszone palmy wykonane były z żywych lub suszonych roślin i materiałów papierniczych. Nawiązywały twórczo do tradycyjnej palmy wielkanocnej. Podczas oceny brano pod uwagę: walory artystyczne, rodzaj wykorzystanych materiałów, wkład pracy i ogólną prezentację.

  Jury przyznało następujące miejsca:

  W kategorii klas I-III

  I miejsce

   Julia Kuta kl. III

  Pechcińska Wiktoria kl. III

  Amelia Gwóźdź kl. II i Julia Gwóźdź kl. VI

  II miejsce

  Zuzanna Jurecka kl. III

  Daniel Nizioł kl. III

  III miejsce

  Antoni Meuś kl.III

  Hubert Górak kl. II

  Franek Meuś kl. I

  Emilka Nowak kl. I

  W kategorii klas IV-VIII

  I miejsce

  Szymon Kolarz kl. V

  Maja Misztal kl. IV

  Julia Gwóźdź  i Amelia Gwóźdź kl. II i kl. VI

  Adrian Kuta kl. IV

  II miejsce

   Bartosz Górak kl. VI

  Daniel i Dawid Dulik kl. IV i VII

  Gabriela Klepacz kl. VIII

  III miejsce

   Szymon Lechowski kl. VI

  Palmy, które zajęły I miejsca, zostały zakwalifikowane do etapu Gminnego organizowanego przez Samorządowe Centrum Kultury w Busku Zdroju.

  Po rozstrzygnięciu konkursu w Samorządowym Centrum Kultury palma naszej uczennicy Mai Misztal została wyróżniona i nagrodzona.  Laureaci szkolnego konkursu  otrzymali nagrody, dyplomy  i oceny.

  Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zachęcamy do udziału za rok.

 • Pierwszy Dzień Wiosny

      Dnia 22.03.2021 r. dzieci z Przedszkola i Zerówki świętowały Pierwszy Dzień Wiosny. Uroczystości  rozpoczęły się od pogadanki na temat tradycji powitania wiosny i pożegnania zimy. Dzieci zaśpiewały wiosenne piosenki i recytowały wiersze. Po wiosennym koncercie, dzieci i ich panie udały się na spacer, podczas którego żegnano zimę 
  i witano wiosnę. Wszyscy radośnie maszerowali w wiosennym pochodzie, na czele którego widniały Marzanny, symbol przemijającej zimy. Korowód zakończył swoją podróż na boisku szkolnym, gdzie Marzanny zostały pożegnane według tradycji. Dzieci głośno przeganiały zimę krzycząc: „Precz zimo zła…”.
       Jesteśmy pewni, że starania naszych podopiecznych sprawią, że Wiosna zawita do Nas na dobre. Serdeczne podziękowania kierujemy do rodziców, którzy pomogli w wykonaniu Marzanny.

                                                                                                                                         Marta Skowrońska
   

 • Oferta dla uczniów klasy 8 - ZDZ w Busku- Zdroju

 • KONKURS PLASTYCZNY PT. „WIOSENNY KAPELUSZ”


      Z przyjemnością informujemy, że w dniu 17 marca 2021r. został rozstrzygnięty  Konkurs Plastyczny „Wiosenny kapelusz”. Organizatorem konkursu była biblioteka szkolna. W konkursie udział wzięli uczniowie klas I-III oraz przedszkolaki. Prace zgłoszone do konkursu zachwycały oryginalnością i pomysłowością wykonania. Każdy kapelusz był wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju. Piękne wiosenne kwiaty i ptaszki, barwne motyle, zielone żabki i trawy stały się głównym elementem dekoracji kapeluszy. 
   Celem konkursu było: rozwijanie umiejętności plastycznych, wdrażanie dzieci do kreatywnego spędzania wolnego czasu z rodzicami oraz kształtowanie umiejętności dostrzegania otaczającej przyrody.
  W konkursie udział wzięło 42 uczestników. Komisja konkursowa oceniając prace kierowała się następującymi kryteriami: pomysłowość, zgodność z warunkami uczestnictwa, estetyka wykonania, wkład dziecka w pracę oraz termin oddania pracy. Po bardzo długich obradach komisja postanowiła nagrodzić wszystkie kapelusze.
        Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w konkursie, a rodzicom i nauczycielom za wspieranie dzieci w rozwijaniu umiejętności plastycznych i wspieraniu kreatywności dziecięcej. Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
                                                                                                                                            Marta Skowrońska
   

strona:

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie
  Dobrowoda 26
  28 -100 Busko Zdrój
 • Tel i fax: 413781525

Galeria zdjęć